REACH og RoHS

REACH og RoHS har et felles overordnet formål – å beskytte menneskers helse og miljøet mot de risikoer som er knyttet til farlige kjemikalier, og å bevare og øke konkurranseevnen til industrien i EU. 

REACH

REACH står for Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals.


Reach er et sett med regelverk som sikrer at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. REACH har et stort omfang og gjelder for nesten alle produkter. Regelverket legger ansvar og forpliktelser på virksomheter i hele forsyningskjeden, produsenter så vel som distributører.


Her finner du Stansefabrikken Products AS sin REACH-deklarasjon: REACH Declaration Stansefabrikken Products AS.pdf (668kB)


RoHS

RoHS  står for Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.


RoHS-direktivet fastsetter regler om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) med sikte på å bidra til beskyttelse av menneskers helse og miljø, herunder miljømessig forsvarlig gjenvinning og deponering av avfall EEE.


Her finner du Stansefabrikken Products AS sin RoHS-deklarasjon:  RoHS Declaration Stansefabrikken Products AS.pdf (412 kB)