Salgs- og leveringsbetingelser

1.0. Partene

1.1. Partene i denne avtale er Stansefabrikken Products AS, nedenfor kalt «Selger», og kunder som tilsluttes avtalen, heretter kalt «Kjøper».

1.2. Selgers alminnelige «Salgs og leveringsbetingelser» har forrang og gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger innen avtaleinngåelse. 

1.3. NL 09 gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet fremkommer av dette dokumentet eller er skriftlig avtalt. 

2.0. Tilbud, priser og dokumentasjon

2.1. Betingelser i tilbud gjelder i 30 dager (hvis ikke annet er avtalt i forkant) fra dagen det er sendt. Tilbud gjelder normalt våre lagerførte varer. Dersom tilbudet gjelder skaffe-varer og/eller montasje/produksjonsvarer, skal tilbudets varighet og leveringstid spesifiseres i tilbudet. 

2.2. Ved endringer i valuta, råvarepriser eller andre uforutsette hendelser som har innvirkning på prisene i tilbudet, forbeholder Selger seg retten til å justere prisene. 

2.3. All opphavsrett til tegninger/dokumenter som overleveres til Kjøper er Selgers eiendom. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger/dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene/dokumentene kan ikke reproduseres, kopieres eller overlates til tredje part, uten samtykke fra Selger.

3.0. Betalingsvilkår

3.1. Betaling skal skje netto pr. 14 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Betaling er foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto. 

3.2. Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente beregnet fra forfallsdato. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger.

4.0. Forsendelse

4.1. Selger besørger transport om ikke annet er avtalt med Kjøper. Selger plikter å gi Kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av leveransen. 

4.2. Kjøper skal omgående underrette Selger dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten Selger har angitt eller som er normal mellom partene. 

4.3. Kjøper er ansvarlig for at forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen. 

4.4. Eventuelle fraktomkostninger betales ikke ved mottakelsen, men faktureres Kjøper. 

4.5. Dersom Selger ikke har ansvar for leveransen under transport, er det Kjøpers ansvar å sørge for nødvendig transportforsikring.

5.0. Levering

5.1. Ordre som er mottatt på en virkedag etter kl.12:00 sendes normalt virkedagen etter, forutsatt at vi har varene på lager. Dersom varene ikke er på lager, vil det informeres om ny leveringsdato i ordrebekreftelsen. Ordre med varer som skal programmeres vil bli levert etter avtale. 

5.2. Standardlevering 
Forsendelser sendes med Postnord. 

5.3. Hentes 
Kunde kan avhente varer avhentes normalt hos Stansefabrikken Products AS på Borgeskogen 8, 3160 Stokke. Det kan avtales for henting av lagerførte varer hos avdeling Larvik og/eller Fredrikstad (Grålum fra mai 2024). 

5.4. Ekspress 
Ekspress forsendelser avtales i hvert enkelt tilfelle og fraktkostnad dekkes da av Kjøper.

6.0. Forsinkelse

6.1. Dersom Selger ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering eller Kjøper for mottakelse av varene, skal den annen part straks underrettes. Videre skal Selger informere om leveransens sannsynlige forsendelsesdato. 

6.2. Dersom varslet eller inntruffet forsinkelse ved levering eller mottakelse medfører vesentlig ulempe, har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen, rett til å heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part. Dersom forsinkelsen bare gjelder deler av leveransen, kan heving bare foretas for disse varer med tilbehør.

6.3. Om forsinkelsen gjelder varer som er tilvirket etter Kjøpers anvisning eller er av en slik art at Selger normalt ikke lagerfører disse, kan Kjøper bare heve avtalen dersom hans formål med kjøpet kan få betydelige konsekvenser, som følge av forsinkelsen. 

6.4. Heves avtalen med hjemmel i pkt 7.2 og/eller 7.3, kan Kjøperen ikke gjøre gjeldende erstatningskrav utover det som følger av pkt. 8.

7.0 Erstatning ved forsinkelse

7.1 Erstatning eller dagmulkt ved forsinket levering skal kun fremmes ovenfor Selger, dersom særskilt skriftlig avtale mellom partene er gjort. Forsinkelsesansvaret forutsetter at partene har avtalt en fast leveringstid for leveransen. 

7.2. Erstatningsplikt etter pkt. 7.1. bortfaller så langt Selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av. 

7.3. Dersom Kjøperen vil kreve erstatning, skal han uten ugrunnet opphold underrette Selgeren om forsinkelsen. Erstatningskrav, eventuelt forbehold om slikt krav, skal framsettes skriftlig snarest, og senest to måneder etter at leveransen skulle ha funnet sted etter avtalen, ellers bortfaller erstatningskravet. 

7.4. Er det avtalt normalerstatning i form av mulkt etter pkt. 7.1 utgjør denne, dersom ikke annet er avtalt, 0,5 % pr. påbegynt uke av kjøpesummen, for den del av leveransen som er forsinket, dersom Selgeren har overskredet avtalt tidspunkt for levering. 

7.5. Samlet mulkt for overskridelse av tidsfrist for levering skal ikke overstige 10 % av kjøpesummen inklusiv m.v.a. for den del av leveransen som er forsinket, med mindre annet er avtalt. 

7.6. Ved overskridelse av fast leveringstid kan Kjøperen ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller i stedet for avtalt dagmulkt, med mindre Selgeren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 

7.7. Dagmulkten beregnes av kjøpesummen inklusiv m.v.a. på den leveransen som skulle finne sted på det bestemte tidspunktet. Ved avtalt delleveranse beregnes mulkten av kjøpesummen inklusiv m.v.a. på den (de) delleveranse(r) som blir forsinket.

8.0. Kontroll av leveranse ved mottakelse

8.1. Pakkseddel skal følge varene. Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og for øvrig undersøke varen forsvarlig, alt etter varens art og leveranse. 

8.2. Dersom varen p.g.a. emballasjens art eller av annen årsak ikke kan undersøkes fullt ut ved mottakelsen, skal dette gjøres senest innen 5 virkedager.

8.3. Reklamasjon over transportskader eller manko av varer skal skje ved leveransens ankomst, og skade eller manko må angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for transportør. 

8.4 Kjøper plikter å lagre varen på forsvarlig måte.

9.0. Mangel

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet. 

9.1. Lider den leverte varen av en mangel, jf.pkt. 13 kan Kjøper kreve omkostningsfri omlevering/utbedring av varen fra Selger. Kravet må fremmes skriftlig. 

9.2. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at varen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn varen selv. Skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjepart faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjepart. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 

9.3. En forutsetning for Selgers ansvar er at varen er montert, installert, testet, satt i drift, brukt og vedlikeholdt etter gjeldende forskrifter og Selgers anvisning. 

9.4. Før Kjøper selv avhjelper mangelen, skal Selger gis rimelig tid til å besiktige varen og bli enig med Kjøper om formen og omfanget for utbedring av denne. 

9.5. Unnlater Selger innen rimelig tid å foreta omlevering/utbedring som Kjøper har krav på, eller Selger ikke ønsker å foreta ytterligere forsøk på utbedring, har Kjøper rett til selv å avhjelpe mangelen på Selgers bekostning eller kreve avslag i prisen, eller, hvis mangelen er vesentlig, å heve kjøpet.

10. Ansvarsbegrensning

10.1. Utover det som framgår av foranstående svarer Selger ikke for noen skade eller noe tap som er en følge av mangel ved varen med mindre varen avviker fra det som er garantert av Selgeren eller det foreligger uaktsomhet på Selgerens side, jf. kjl § 40 (3). 

10.2. Omfanget av erstatningsansvar skal stå i rimelig forhold til leveransens verdi.

11. Reklamasjon

11.1. Mangler som oppdages, eller burde ha vært oppdaget, ved leveransens mottakelse, skal straks reklameres til Selger. Det skal reklameres straks mangelen oppdages. Reklamasjonen skal bekreftes skriftlig og skal inneholde oppgave over mangelens art og omfang. 

11.2. Reklamerer ikke Kjøper som bestemt i pkt 11.1, til tross for at han har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen. 

11.3. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Selger vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller deler av denne.

12. Kvalitet

12.1 Varen skal oppfylle de krav som stilles til det i lover og forskrifter, samt de beskrivelser og anvisninger som er avtalt. 

12.2 Endres lover eller forskrifter etter avtalens inngåelse, skal avtalen endres i den utstrekning kostnader eller leveringstid påvirkes.

13. Vareinformasjon, prøver

13.1 Solgte varer skal være i overensstemmelse med vareinformasjon som Selger har gitt og Kjøper er kjent med, eller burde være kjent med. 

13.2 Prøver er å betrakte som typeprøver. 

13.3 Drifts- og vedlikeholds instruks for varer, utarbeidet av produsent, skal være tilgjengelig for Kjøper i rimelig tid før overlevering av prosjektet til byggherren.

14. Ansvar for konstruksjon m.v.

14.1. Hver av partene svarer for feil i de oppgaver som er gitt vedrørende produksjonsunderlag og konstruksjon. 

14.2. Selger svarer ikke for feil som er forårsaket av materiell levert av Kjøper.

15. Retur

15.1. All retur skal avtales på forhånd. Vare som returneres uten forhåndsavtale, vil ikke bli lagret hos Selger lengre enn 1 måned. Deretter vil det bli ansett som Selgers eiendom.

15.2.Uskadede varer som returneres krediteres med fakturert verdi, med fratrekk av 25% administrasjonsgebyr dersom ikke annet er avtalt. Ikke lagerførte varer tas kun i retur dersom Selger aksepterer dette. 

15.3. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original uskadet emballasje. Faktura eller ordrenummer må oppgis.

16. Sikkerhet

16.1. Oppstår det en grunn til å anta at en part ikke kan oppfylle de forpliktelser som påhviler parten etter avtalen, har den annen part rett til å kreve at full sikkerhet stilles for oppfyllelsen før leveranseavtale inngås.

17. Varighet

17.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal gjelde inntil ny avtale inngås mellom partene.

18. Force majeure

18.1. Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. 

18.2. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 6 måneder.

19. Salgspant

19.1. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. 

19.2. Selger kan i tillegg kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til varer er levert.

20. Lovvalg og verneting

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Partene vedtar Vestfold tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.

Versjon: 2023