Etiske Retningslinjer For Stansefabrikken Products AS

Visjoner og våre verdier

Vår visjon er å bygge langsiktige relasjoner med kunder som stiller tøffe krav og med fokus på å finne kostnadseffektive løsninger for dem. Forutsigbarhet med hensyn til kvalitet og leveringspresisjon er en selvfølge. Vi er "The Chosen Partner".

Stansefabrikkens kjerneverdier er:

Proaktiv, Innovativ, Troverdig, Samarbeid og Bærekraftig

Proaktiv

Proaktiv for oss betyr at vi setter kundens ønsker i høysetet. Vårt mål er å tilfredsstille kundene utover det som forventes. Det betyr å ha høy hastighet og servicegrad i ulike prosesser når det er en nødvendig slik at kunden får en positiv opplevelse av oss og gjør at vi fremstår bedre enn konkurrentene.

Innovativ

 Innovativ betyr for oss at vi alltid leter etter nye måter å løse arbeidet vårt mer effektivt.

Troverdig

Troverdig betyr for oss at vi holder det vi holder det vi lover og tar ansvar for våre handlinger.

Samarbeid

Samarbeid for oss betyr at vi hjelper hverandre og vi jobber sammen med andre avdelinger / søsterselskaper for å oppnå felles mål. 

Bærekraftig

Bærekraftig for oss betyr at vi ser etter muligheter for å jobbe miljøvennlig og å iverksette miljøvennlige prosjekter.

Det forventes at du som medarbeider identifiserer deg med disse verdiene og etterlever dem.

Våre etiske retningslinjer

Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål. Dette skal vi oppnå ved å skape og vedlikeholde en kultur som bygger på høy etisk standard slik at ingen skal kunne stille vår troverdighet i tvil.

Både ledere og medarbeidere har et særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler etterleves. Alle har et ansvar for å stille høye etiske krav i sitt arbeid både internt i bedriften, hos kunder og eksterne samarbeidspartnere for på den måten å skape og vedlikeholde best mulig tillit til vår bedrift.


Som ansatt i Stafa har du rett til å varsle om det du opplever som kritikkverdige forhold. Ansatte som varsler skal være trygg på at varsler ikke vil medføre til gjengjeldelser.

Etiske retningslinjer

Stafa Gruppen krever at alle ansatte i konsernet overholder de grunnleggende etiske prinsippene som følger av denne Policy. Vi forventer også det samme av våre samarbeidspartnere og andre aktører.

1. Overholdelse av lovverket

Vi respekterer og overholder lover, regler og forskrifter som gjelder for våre virksomheter der vi gjør forretninger.

2. Menneskerettigheter

Vi støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

3. Etisk konkurranse

Vi skaper konkurransefortrinn gjennom våre prestasjoner. Vi engasjerer oss ikke i uetisk eller ulovlig forretningspraksis.

4. Levere kvalitet

Vi forplikter oss til å produsere kvalitetsprodukter og å tilby kvalitetstjenester.

5. Nulltoleranse for diskriminering på grunn av kjønn eller andre grunner

Vi har nulltoleranse for diskriminering i forhold til ansettelse, lønn, utdanning, karriere, tidligere arbeidsforhold eller rase, kjønn, etnisitet, religion, tro, opprinnelse, nasjonalitet, alder, funksjonshemming, sivilstatus, seksuell orientering, medlemskap i foreninger eller politiske synspunkter. Vi gjennomfører legitime tiltak for å stoppe ethvert tilfelle av identifisert diskriminering.

6. Integritet i forhold til registrering og rapportering av våre finansielle resultater.

Vi utarbeider nøyaktige og fullstendige forretningsrapporter og kommuniserer korrekte, nøyaktige, rettidige og forståelige økonomiske resultater og annen viktig informasjon. Vi har følger fastlagte systemer for intern kontroll for å sikre integriteten til våre finansielle data og annen informasjon.

7. Unngå interessekonflikter

Vi unngår forhold eller adferd som kan skade vår anseelse, skape konflikt eller så tvil i forhold til våre personlige interesser og vår lojalitet til Stafa Gruppen. Vi bruker ikke vår posisjon hos Stafa Gruppen for å oppnå urettmessige fordeler for andre eller oss selv.

8. Sikre verdier og informasjon

Vi benytter kun Stafa Gruppens eiendom, informasjon og muligheter for Stafa Gruppens forretningsformål. Vi opprettholder konfidensialiteten av informasjon som er betrodd oss av Stafa Gruppen eller andre.

9. Datasikkerhet

Når vi får tilgang på personlig informasjon om enkeltpersoner, sikrer vi den og tar relevante forholdsregler for å hindre misbruk. Vi overholder alle gjeldende personvernlover når vi samler inn, bruker og deler personlig informasjon om enkeltpersoner.

10. Integritet

Vi tilbyr eller aksepterer ikke bestikkelser, økonomiske fordeler, upassende gaver eller andre personlige ytelser. Vår forretningspraksis skal være i samsvar med vår etikk og våre verdier.

11. Miljøprinsipper

Våre produkter og prosesser har som målsetting at energi og råvarer blir brukt effektivt og at avfall og restprodukter minimeres over produktets livssyklus. Vi støtter forsiktighetsprinsippet ved å unngå materialer og metoder som medfører miljø- og helserisiko.

12. Rapportering

Ansatte hos Stafa Gruppen kan åpent eller anonymt rapportere ethvert spørsmål om potensielle eller faktiske brudd på etiske retningslinjer, herunder også eventuelle lovbrudd, økonomiske misligheter eller bestikkelser til HR-ledelsen eller Stafagruppens ledelse. Slik rapportering vil bli behandlet fortrolig så langt mulig i forhold til en eventuell etterforskning.